PMO verplicht?

In artikel 18 van de arbeidsomstandighedenwet wordt werkgevers de volgende bijzondere verplichting inzake een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO) opgelegd:
“De werkgever stelt de werknemers periodiek in de gelegenheid een onderzoek te ondergaan, dat erop is gericht de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich brengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken”. De formulering maakt duidelijk dat een PMO verplicht is.

De werkgever moet dus een PMO verplicht aanbieden aan zijn werknemers en neemt tevens de kosten van een PMO voor zijn rekening. Een werknemer kan overigens wettelijk niet verplicht worden aan een PMO deel te nemen. Uitzondering daarop is als de CAO een verplichting stelt. In bepaalde branches waarin de beroepsrisico’s groter zijn, zoals het beroepsgoederenvervoer, is dit als verplichting in de CAO vastgelegd.

PMO extra regelgeving? NEE een extra mogelijkheid!

Het feit dat een PMO verplicht is moet overigens niet gezien worden als “extra regelgeving die het bedrijfsleven tijd en geld kost” maar als een effectief middel om ziekteverzuim binnen uw bedrijf te beperken of voorkomen. Een PMO geeft u inzicht in de gezondheidsstatus van uw medewerkers binnen de werkomgeving en over hun eigen levensstijl. Zo krijgt u een algemeen beeld over de gezondheid van individuele medewerkers en van uw totale medewerkersbestand. Indien nodig kunt u daar waar mogelijk aanpassingen verrichten in uw werkomgeving om zo verzuim te voorkomen of te beperken.

PMO keuring waarom